Fundacja „Elektrokardiologia – Ochojec”

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (OPP).

adres placówki
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
kontakt telefoniczny
535 041555
adres e-mail
fundacja@elektrokardiologia.org
NIP
9542621743
REGON
240814449
KRS
0000296037

Celem Fundacji „Elektrokardiologia – Ochojec” jest wspieranie jednego z największych ośrodków elektrokardiologii w Polsce. Rocznie Zespół lekarzy i pielęgniarek Oddziału wszczepia około 2000 rozruszników, w tym stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów–defibrylatorów. Oddział zajmuje się także leczeniem zaburzeń rytmu serca i niewydolności serca oraz choroby wieńcowej.

Oddział jest bazą Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Działalność Fundacji polega na pomocy pacjentom i personelowi Oddziału Elektrokardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca.S T A T U T
FUNDACJI „ELEKTROKARDIOLOGIA – OCHOJEC

R O Z D Z I A Ł I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Elektrokardiologia – Ochojec”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 • Włodzimierza Kargula,
 • Marka Golika,
 • Jarosława Konska,
 • Andrzeja Żylaka,
 • Romana Olmę
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Świerczka w Kancelarii Notarialnej Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem 2 w dniu 2 sierpnia 2007 roku, Rep. A Nr 3913/2007 działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r; Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

2. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja "Elektrokardiologia Ochojec".

§ 2

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i zagranicą, tworzyć zakłady i filie, a także współpracować z innymi fundacjami, być członkiem stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja może również przyznawać tytuł Darczyńcy Fundacji Na Rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu , osobom fizycznym lub prawnym wybitnie wspierającym działalność Fundacji.

3. Tytuł Darczyńcy Fundacji Na Rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach nadaje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu wcześniejszej pozytywnej opinii Rady Fundacji na temat Darczyńcy.

4. Tytuł Darczyńcy ma charakter osobisty.

R O Z D Z I A Ł II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest wspieranie Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu w zakresie działalności naukowej, usługowej, a także prowadzonych badań klinicznych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych na działalność statutową Fundacji od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy.

2. Pobudzanie ofiarności publicznej.

3. Wspomaganie finansowe i rzeczowe zakupów aparatury diagnostyczno-leczniczej oraz innego wyposażenia pochodzenia krajowego i zagranicznego dla potrzeb Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu.

4. Finansowanie doskonalenia zawodowego personelu medycznego Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu, w tym udziału w sympozjach i konferencjach naukowych - tak krajowych, jak zagranicznych, w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z diagnostyką i terapią zaburzeń rytmu serca.

5. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz prac naukowo-badawczych w zakresie objętym celami Fundacji.

6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

7. Promocję i reklamę w środkach masowego przekazu, w zakresie działań związanych z celami Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

R O Z D Z I A Ł III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi:

a) Kapitał początkowy, którego wysokość stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), w tym 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji, o której mowa w rozdziale IV §15.

b) Kapitał zapasowy tworzony z dochodów Fundacji.

2. Dochody Fundacji stanowią środki finansowe, prawa, nieruchomości oraz ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania, pochodzące w szczególności z :

 • a) darowizn, spadków, zapisów otrzymywanych zarówno z kraju jak i zagranicy,
 • b) dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych,
 • c) grantów,
 • d) wpływów z darów, zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
 • e) wpływów z przetargów, organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
 • f) dochodów z tytułów udziału w zyskach osób prawnych,
 • g) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
 • h) dochodów z majątku Fundacji,
 • i) zysków z działalności gospodarczej,
 • j) odsetek bankowych od posiadanego kapitału,
 • k) innych dochodów.

§ 10

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§ 11

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej bądź bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej " osobami bliskimi";

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz osób wskazanych w §12 ust 1a, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz osób wskazanych w §12 ust 1a, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Fundacji;

d) zakupie szczególnych zasad towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 13

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 14

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach prawnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

R O Z D Z I A Ł IV

Działalność gospodarcza,

Działalność Pożytku Publicznego Fundacji

§ 15

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie służącym realizacji jej celów.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 • b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 • c) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 • d) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 • e) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
 • f) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 • g) pozostała działalność finansowa wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 • h) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 • i) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 • j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 • k) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
 • l) działalność rachunkowo – księgowa , doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 • ł ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 • m) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 • n) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 • o) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 • p) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
 • q) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)

3. Działalnością odpłatną Pożytku Publicznego prowadzoną przez Fundację jest:

 • a) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • c) działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
 • d) praktyka lekarska specjalistyczna ( PKD 86.22.Z)
 • e) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
 • f) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)

4. Działalnością nieodpłatną Pożytku Publicznego prowadzoną przez Fundację jest:

 • a) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 • b) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19. Z ),
 • c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
 • d) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z ),
 • e) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z ),
 • f) działalność związana z organizacją targów ,wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • g) pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • h) działalność szpitali (PKD 86.10. Z),
 • i) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
 • j) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 • k) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
 • l) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

5. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie placówki.

6. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.

7. Działalność Pożytku Publicznego będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie placówki.

8. Działalnością Pożytku Publicznego prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Sposób tworzenia, organizacji oraz zakres działania placówek, o których mowa w §15 ust.3, zostanie określony odrębną uchwałą Zarządu Fundacji, po zaopiniowaniu przez Radę Fundacji.

2. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika placówki, o której mowa w §15 ust. 3, określa regulamin organizacyjny placówki, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Zyski z niej osiągane przeznaczone będą na finansowanie działalności statutowej Fundacji.

4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegaj amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.

5. Decyzję o likwidacji placówki podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

§ 17

Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

R O Z D Z I A Ł V

Organy Fundacji

§ 18

1. Organami Fundacji są:

 • a) Zarząd Fundacji,
 • b) Rada Fundacji,
 • c) Komisja Rewizyjna

2. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.

3. Kadencja członków organów Fundacji trwa 4 lata.

Zarząd Fundacji

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych przez Radę Fundacji.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji z grona Zarządu powołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów Rady Fundacji.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji.

§ 20

Członkowstwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:

 • a) śmierci członka Zarządu,
 • b) pisemnej rezygnacji członka Zarządu,
 • c) odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji i Rady Fundacji oraz odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • b) uchwalanie regulaminów,
 • c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • d) dysponowanie środkami finansowymi Fundacji, zgodnie ze statutem,
 • e) prowadzenie rachunkowości Fundacji,
 • f) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności na dany rok,
 • g) ustalanie zasad, form i trybu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników i współpracowników Fundacji,
 • h) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia lub przystąpienia do innych podmiotów, po uprzednim zatwierdzeniu decyzji przez Radę,
 • i) realizowanie uchwał Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej Fundacji,
 • j) kierowanie Działalnością Pożytku Publicznego prowadzoną przez Fundację.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 22

Zarząd Fundacji działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

Rada Fundacji

§ 23

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z pięciu do dziewięciu członków.

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy.

Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkowstwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

9. Rada może mocą uchwały podjętej jednogłośnie powołać pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu.

10. Rada Fundacji drogą uchwały powołuje Komisję Rewizyjną do kontroli działalności prowadzonej przez Fundację, a w szczególności działalności pożytku publicznego.

11. Komisja Rewizyjna liczy minimum 3 członków, maksimum 5 członków.

12. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby nie będące członkami Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

13 . Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej przyjmuje i zatwierdza Rada Fundacji.

14. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

15. Kadencja członków pierwszej Komisji Rewizyjnej upływa z dniem końca kadencji obecnej Rady Fundacji.

16. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • a) kontrola działalności Fundacji, a szczególnie działalności pożytku publicznego,
 • b) przedkładanie Radzie Fundacji wyników kontroli i wniosków pokontrolnych,
 • c) żądanie wyjaśnień od Zarządu Fundacji,
 • d) ocena sprawozdań rocznych Fundacji,
 • e) ocena bilansu Fundacji,
 • f) opiniowanie planów pracy Fundacji.

17. Komisja Rewizyjna Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.

18. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 • a ) Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji.

19. Na pisemny wniosek posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać:

a) Przewodniczący Rady Fundacji,

b) członek Rady Fundacji,

c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

d) Zarząd Fundacji,

e) członek Komisji Rewizyjnej

20. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 24

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał-zwykłą większością głosów, poza uchwałami o powołaniu i odwołaniu członków,przy obecności co najmniej połowy jej członków.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. Do Rady Fundacji stosuje się odpowiednio §21 pkt 5 i 6.

§ 25

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • a) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • b) Nadzór nad działalnością Fundacji,
 • c) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 • d) Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań, bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 • e) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i zatwierdzanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • f) Reprezentowanie Fundacji w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu,
 • g) Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, jak również rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych )
 • h) Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.

§ 26

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności,
 • b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 27

Szczegółowy tryb działania Fundacji określa regulamin przez nią uchwalony.

R O Z D Z I A Ł VI

Zmiana Statutu

§ 28

1. Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione.

2. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji bez naruszenia jego istotnych założeń.

3. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

4. Zmiany w statucie dokonuje się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

R O Z D Z I A Ł VII

Likwidacja Fundacji

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 30

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały która, w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

R O Z D Z I A Ł VIII

Postanowienia końcowe

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.